jurbarkas herbasJURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS


 Lauko g. 17, Jurbarkas
Tel. / faks. (8 447) 72 536
El. paštas jurbarkosportas@gmail.com


PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-191

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatai reglamentuoja Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Įstaigos pavadinimas – Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras.
3. Sutrumpintas pavadinimas – Jurbarko rajono sporto centras.
4. Centro buveinės adresas – Lauko g. 17, LT-74157 Jurbarkas.
5. Centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą (identifikavimo kodas – 191821075).
6. Centras vykdo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo švietimo sportinio ugdymo vaikų ir jaunimo programas, teikia viešąsias sporto, kūno kultūros, poilsio ir pramogų paslaugas gyventojams.
7. Centras yra paramos gavėjas.
8. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su valstybės herbu ir pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

9. Centro savininkas – Jurbarko rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111106276, adresas – Dariaus ir Girėno g. 96, LT–74187 Jurbarkas.
10. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus:
10.1. tvirtina Centro nuostatus;
10.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
10.3. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
10.4. priima sprendimą dėl filialų steigimo teisės aktų numatyta tvarka;
10.5. sprendžia kitus klausimus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJO

11. Centro veiklos rūšys, sritys ir kodai:
11.1. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
11.2. sportinė veikla, kodas 93.1;
11.3. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
11.4. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.20;
11.5. fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04;
11.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
11.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
11.8. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
11.9. poilsio sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 72.21;
11.10. vaikų poilsio stovyklų, veikla, kodas 55.20.20;
11.11. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
11.12. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
11.13. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
11.14. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.1;
11.15. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis transportas, kodas 49.39;
11.16 nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
11.17. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;
12. Centro tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ilgalaikėmis programomis sistemingai gilinti sporto srities žinias, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis programomis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Jurbarko rajono savivaldybei šalies čempionatuose, pirmenybėse bei šaliai – tarptautiniuose sporto renginiuose. Vykdyti sveikatingumo ir sportinės veiklos teikiamų paslaugų plėtrą.
13. Centro uždaviniai:
13.1. sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
13.2. aktyvinti ir skatinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą;
13.3. vykdyti kryptingą gabių sportininkų atranką, ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką;
13.4. sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį;
13.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
14. Centro funkcijos:
14.1. pagal Centrui paskirtą kompetenciją užtikrinti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą;
14.2. vykdyti ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
14.3. kontroliuoti ir koordinuoti Centro trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
14.4. rinkti mokesčius už sportinį ugdymą ir teikiamas paslaugas pagal Tarybos nustatytus įkainius;
14.5. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto veiklos programas;
14.6. koordinuoti sportinę veiklą rajone (sporto klubai, VšĮ, seniūnijos, bendrojo ugdymo mokyklos);
14.7. organizuoti ir vykdyti gyventojų laisvalaikio užimtumą;
14.8. organizuoti ir vykdyti sportines varžybas ir kitus sportinius renginius;
14.9. teikti paslaugas (sporto salės, aikštynai, transportas, sporto reikmenų, įrangos nuoma ir kt.);
14.10. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis, bei užsienio sporto organizacijomis;
14.11. teikti metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;
14.12. sudaryti sąlygas sportininkams ir komandoms bei klubams reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
14.13. prižiūrėti ir eksploatuoti savivaldybės patikėjimo teise Centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus.

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

15. Sportininkų ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius šalies piliečio ugdymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir amžiaus, kada pasiekiami geriausi sporto šakos rezultatai, ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį.
16. Centro sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis:
16.1. šiais nuostatais;
16.2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“;
16.3. metiniu Centro sportinio ugdymo planu, grupiniais arba individualiais ugdymo planais;
16.4. sporto varžybų kalendoriumi;
16.5. treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalais;
16.6. kitais normatyviniais dokumentais.
17. Sportinio ugdymo procesas organizuojamas ugdymo grupėms ir individualiai, atskiriems sportininkams. Vieną ar kitą mokymo rūšį treneris pasirenka atsižvelgdamas į sportininko meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius reikalavimus.
18. Pagrindinės Centro sportinio ugdymo (grupinio ar pavienio) organizavimo formos: treniruotės, pratybos, užsiėmimai, stovyklos, varžybos, projektai, teorinės paskaitos ir kt.
19. Centro sportinio ugdymo procesas organizuojamas: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų metu.
20. Sportininkų ugdymas organizuojamas per kalendorinius metus, atsižvelgiant į sporto šakos treniruotės proceso periodizavimo ypatumus.
21. Vasaros metu Centras gali organizuoti užmiesčio arba miesto tipo sporto stovyklas.
22. Priėmimo ir pašalinimo iš Centro, mokesčio už ugdymą tvarka, mokslo metų pradžia ir pabaiga tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.
23. Centro trenerių, sportininkų, jų tėvų, lankytojų teisės ir pareigos tvirtinamos Centro direktoriaus įsakymu.
24. Mokymo grupių komplektavimo tvarka, apskaita tvirtinamos Centro direktoriaus įsakymu.

V. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi šias teises:
25.1. pasirinkti ir kurti naujus modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
25.2. gauti mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliajam vaikų sportinio ugdymo programoms;
25.3. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
25.4. organizuoti treniruotes ir varžybas, naudotis rajono ugdymo įstaigų sporto bazėmis, sąlygas ir tvarkaraščius suderinus su mokyklų direktoriais;
25.5. teikti ugdymo įstaigoms, organizacijoms, klubams metodinę, organizacinę ir materialinę paramą;
25.6. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba;
25.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų ar inventoriaus nuomos;
25.8. bendradarbiauti su Centro veiklai įtakos turinčiais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
25.9. gauti iš rajono įstaigų ir kūno kultūros ir sporto organizacijų informaciją kūno kultūros ir sporto klausimais;
25.10. skirti sportininkams ir treneriams sporto renginių dalyvių maitinimosi išlaidų kompensacijas;
25.11. skatinti sportininkus ir trenerius už aukštus sportinius laimėjimus.
26. Centro pareigos:
26.1. vykdyti nuostatuose reglamentuotą veiklą;
26.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką Centre;
26.3. sudaryti sportininkams saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas;
26.4. užtikrinti formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymą;
26.5. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
26.6. nustatyta tvarka gautas lėšas iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių naudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
26.7. turėti reikiamą materialinę – techninę bazę ir ją stiprinti;
26.8. turėti reikiamos kvalifikacijos trenerius – sporto mokytojus;
26.9. rinkti mokestį už ugdymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintais dydžiais.
27. Centras gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, įgyti civilines teises, prisiimti civilines pareigas ir jas įgyvendinti per biudžetinės įstaigos vadovą.

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Centro veikla organizuojama pagal:
28.1. Centro direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
28.2. Centro metinės veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
28.3. Centro sportinio ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Trenerių taryba.
29. Centrui vadovauja direktorius, išrinktas teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia, skatina ir skiria nuobaudas savivaldybės meras. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina savivaldybės meras.
30. Centro direktoriaus kompetencija:       
30.1. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti Centro turtą, lėšas ir jomis disponuoti, rūpintis intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrinti jų optimalų valdymą ir naudojimą;
30.2. organizuoti Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
30.3. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
30.4. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Centro darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas;
30.5. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
30.6. tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus;
30.7. tvirtinti pedagoginių darbuotojų tarifikacijas;
30.8. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
30.9. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
30.10. rūpintis metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaryti jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, treneriams-sporto mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos , Vyriausybės nustatytą tvarką;
30.11. tvirtinti Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;
30.12. tvirtinti Centro tarnybinių automobilių naudojimo tvarką;
30.13. tvirtinti treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalą.
31. Direktorius yra Centro biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.
32. Laikinai, direktoriui nesant Centre (ligos, komandiruočių, atostogų metu ir kt.), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės apraše numatyta pavaduoti direktorių, o jam negalint – kitas asmuo, paskirtas savivaldybės mero potvarkiu.
33. Centro direktorius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų pareigų.

VII. KITI CENTRO VALDYMO ORGANAI

34. Centre sudaromos nuolat veikiančios savivaldos institucijos: Trenerių taryba ir Centro taryba.
35. Trenerių tarybos sudėtis – visi tuo metu Centre dirbantys pedagoginiai darbuotojai.
36. Trenerių tarybai vadovauja Centro direktorius.
37. Trenerių tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
38. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 trenerių tarybos narių. Posėdžiams pirmininkauja Centro direktorius. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų rajone veikiančių sporto organizacijų bei moksleivių tėvų atstovai. Trenerių taryba priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus, kurie priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
39. Trenerių tarybos kompetencija:
39.1. svarstyti svarbiausius sportinio ugdymo organizavimo ir sportininkų rengimo klausimus;
39.2. svarstyti kitus su Centro veikla susijusius klausimus.
40. Patariamasis Centro savivaldos organas yra Centro taryba. Centro taryba telkia Centro sportininkų, pedagogų, nepilnamečių sportininkų tėvų (globėjų, rūpintojų), sporto organizacijų atstovų bendruomenę, vietos demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
41. Centro tarybos sudėtį tvirtina Centro direktorius. Centro tarybą sudaro 11 narių:
41.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komiteto, kuruojančio švietimo ir kitus socialinius klausimus, deleguotas narys;
41.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, kuruojantis sporto veiklos sitį;
41.3. 3 pedagogai, išrinkti Trenerių tarybos posėdyje atviru balsavimu;
41.4. 2 sportininkai nuo 14 metų, išrinkti sporto šakų skyrių išrinktų atstovų susirinkime atviru balsavimu;
41.5. 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), išrinkti sporto šakų skyrių išrinktų atstovų susirinkime atviru balsavimu;
41.6. 2 sporto organizacijų atstovai, išrinkti sporto organizacijų susirinkimų metu.
42. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
43. Centro tarybos pirmininką renka Centro tarybos nariai. Posėdžiams pirmininkauja Centro tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Centro tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
44. Centro taryba teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, svarsto kitus Centro direktoriaus teikiamus klausimus.
45. Centre gali veikti ir kitos trenerių ir ugdytinių savivaldos institucijos, kurių veiklos nuostatus tvirtina Centro direktorius.

VIII. DARBO SANTYKIAI, APMOKĖJIMO TVARKA, ATESTACIJA

46. Centro darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
47. Centro darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Centro pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

IX. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

49. Centro direktoriaus įsakymai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Centro darbuotojus arba kitus asmenis, skelbiami Centro tinklalapyje www.jurbarkosportas.lt arba Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje www.jurbarkas.lt.
50. Centro šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, yra Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti. Centro vieši pranešimai skelbiami teisės aktų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

X. TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖ

KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

51. Centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Įgytas iš įstaigai skirtų savivaldybės ar valstybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių, nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
52. Centro lėšos:
52.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Jurbarko savivaldybės biudžeto lėšos;
52.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
52.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
52.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
53. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Centro veiklos priežiūrą atlieka Jurbarko rajono savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Centro buhalterinę apskaitą tvarko įstaigos vyriausiasis buhalteris.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Centro nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
58. Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
59. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, steigėjo nustatyta tvarka, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Centro dokumentų valdymo ir dokumentų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo taisyklės ir kiti aktai.

_________________________